Privacy verklaring

Privacyverklaring Algemeen Om goede podotherapeutische zorg te kunnen verlenen, leggen wij uw contactgegevens en podotherapeutische gegevens vast. Wij doen dit in lijn met de bepalingen van onze beroepsgroep NVVP, stichting Keurmerk en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van podotherapeutische zorg en de bijbehorende administratie en dat wij uw gegevens goed beveiligen tegen inbreuk door derden. Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van onze zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. Na deze termijn zullen wij uw gegevens verwijderen. Wij wisselen gegevens uit met andere zorgverleners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en andere paramedici. Dit doen wij via beveiligde systemen en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag of na uw toestemming. Als gegevens met toestemming zijn verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming ook weer in te trekken. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken. Wij vragen om uw toestemming, voordat we uw gegevens beschikbaar stellen aan huisartsen en andere zorgverleners. Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Verder worden beveiligingsmaatregelen volgens de standaard voor informatiebeveiliging in de zorg toegepast. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uw rechten U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen. Persoonsgegevens Onze behandelovereenkomst podotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: o Naam, o Voorletters; o Tussenvoegsels; o Adres (incl. postcode & plaats) ; o (Zakelijk) Telefoonnummer; o (Zakelijk) E-mailadres; o Geslacht; o Geboortedatum; o Gezondheidsgegevens; o Verzekeringsgegevens; o BSN; o Huisarts o ID of paspoortnummer. Uw persoonsgegevens worden door Voetzorg Houten opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Nadien kunnen de medische en de financiële gegevens vernietigd worden. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen. Voetzorg Houten heeft papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD door Intramed). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Voetzorg Houten verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Bij  minderjarige  verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Voetzorg Houten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging van Voetzorg Houten heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Alle personen die namens Voetzorg Houten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Voetzorg Houten heeft persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware, waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen en te installeren. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Voetzorg Houten maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Voetzorg Houten maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser. Klachten als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw behandelen, neemt u dan contact op met klachtenloket Paramedici dit kunt u terug vinden op onze website. Wijzigingen Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Vragen Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@voetzorghouten.nl.

Wilt u een afspraak met ons maken?

Wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 7:30u – 18:00u, u kunt ook via onze website een afspraak maken. Er is geen wachttijd voor zowel podotherapie als pedicure!

T: 030 – 274 62 46
M: info@voetzorghouten.nl

Podotherapeut Paul van Dorst

Prins Bernhardweg 69
3991 DE Houten
Tel: 030 - 274 62 46
Mail: info@voetzorghouten.nl

Pedicure Ellie Saes

Pedicure voor reumatische en diabetische voeten
Tel: 06 - 53 51 73 60